Wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych (III etapu rekrutacji)

W wyniku zakończenia oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych (III etapu rekrutacji) po zakończeniu procedury odwoławczej do projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałania 1.2.1 publikujemy:

Lista rankingowa Kobiet po III etapie rekrutacji.
Lista rankingowa Mężczyzn po III etapie rekrutacji.

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.