Wyniki procesu rekrutacji do udziału w projekcie.

W wyniku zakończenia procesu rekrutacji do udziału w projekcie „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”, publikujemy:

1. Listy rankingowe zakwalifikowanych do udziału w projekcie Kobiet i Mężczyzn.
2. Listy rezerwowe Kobiet i Mężczyzn.
3. Listy odrzuconych Kobiet i Mężczyzn.

Prosimy sprawdzić swój numer identyfikacyjny. (którym posługiwaliśmy się również przy ocenie merytorycznej)

 

 

 

Gratulujemy wszystkim Uczestnikom Projektu!

Jednocześnie zapraszamy 7 maja 2018 r. o godz. 10:00 wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu na spotkanie organizacyjne w celu przedstawienia wszystkich form wsparcia oraz warunków uczestnictwa w projekcie.

Wszystkie spotkania realizowane będą w siedzibie Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej, ul. K. Goduli 36 w Rudzie Śląskiej zgodnie z harmonogramem zamieszczanym na stronie projektu.

Pierwszą formą wsparcia będzie Indywidualizacja wsparcia uczestników projektu (identyfikacja potrzeb oraz indywidualne poradnictwo zawodowe). Harmonogram spotkań zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu i będzie indywidualnie uzgadniany z Uczestnikiem projektu przez Doradcę zawodowego.

Uprzejmie informujemy osoby znajdujące się na liście rezerwowej, które otrzymały pozytywną ocenę lecz punktacja była niewystarczająca do przyjęcia do projektu, że w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej będziemy się z Państwem kontaktować w kolejności uzyskanych ocen z propozycją uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie zachęcamy Państwa, którym się nie powiodło do udziału w kolejnych projektach rozpoczynających się na terenie województwa śląskiego. Sugerujemy kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach tel. 32 757 33 11, e-mail: efs@wup-katowice.pl.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.