Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa zawodowego przez dwóch doradców zawodowych w projekcie „ Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”
Nr projektu POWR.01.02.01-24-0337/15
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój