Zapytanie ofertowe

 W związku z realizowanym przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. projektem pt. "Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 204-2020, poddziałania Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszam do złożenia oferty cenowej na realizację usług indywidualnego doradztwa biznesowego dla 64 Uczestników Projektu przygotowujących się do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapytanie ofertowe wraz z warunkami przedstawienia oferty znajdują się w załączonych plikach.

Termin składania ofert: 15:06.2018 r. do godz. 00:00

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1. Dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, zgodne z zakresem tematycznym prowadzonego doradztwa, bądź dyplom ukończonych studiów podyplomowych, zaświadczenie, certyfikat ukończenia kursów, szkoleń w zakresie prowadzonego doradztwa.

2. Wykaz doświadczenia zawodowego Wykonawcy/Osoby wskazanej do realizacji usług doradczych - załącznik nr 2.

W przypadku pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt.
 

Projekty realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.