ZASADY ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

   1. Zasady ogólne.

1) Uczestnik projektu zobowiązany jest do wydatkowania wsparcia pomostowego z najwyższym stopniem staranności, zgodnie z Wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego oraz postanowieniami Umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego.

2) Środki otrzymane w ramach wsparcia pomostowego mogą zostać wydatkowane na pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  (m.in. na  składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne,: zapłatę danin publicznoprawnych, z wyjątkiem kar i grzywien, koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzona działalność gospodarczą), koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę), koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług pocztowych, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych, koszty usług leasingowych, koszty działań informacyjno – promocyjnych, koszty materiałów biurowych, itp.).

3) Środki wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone w szczególności na:

a) sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków),

b) zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przez beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa,

c) zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

4) Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi z tytułu realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (dotyczącej dotacji w wysokości 23 000).

5) Wsparcie pomostowe wypłacane jest w 6 ratach. Pierwsza rata wypłacana jest w terminie 5 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy o udzieleniu wsparcia pomostowego
z zastrzeżeniem dostępności środków na rachunku bankowym Beneficjenta.

 

2. Rozliczanie wydatków.

1) Rozliczenie wydatkowania otrzymanych środków nastąpi w terminie 30 dni od daty zakończenia wydatkowania kwoty 1850,00*6 miesięcy =11 100,00 zł., poprzez:

  • złożenie oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia zgodnie z wnioskiem o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego (załącznik nr 12 Regulaminu przyznawania środków  finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
  • złożenie szczegółowego zestawienia wydatków poniesionych w ramach podstawowego /przedłużonego  wsparcia pomostowego (załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków  finansowych na rozwój przedsiębiorczości).

 

Przykład

Rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło 20 sierpnia 2017r., umowa o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego została podpisana 25 sierpnia 2017 r. Rozliczenie poniesionych opłat obligatoryjnych obejmuje więc okres od 20 sierpnia 2017 r. do 19 lutego 2018 r. i należy je dostarczyć do 19 marca 2018 r.

 

2) Przyznane środki na wsparcie pomostowe, które nie zostaną wydatkowane w pełnej wysokości w danym miesiącu na dany rodzaj kosztu, mogą być wykorzystane w następnych miesiącach, aż do zakończenia trwania wsparcia pomostowego

3) W przypadku gdy Uczestnik/czka Projektu, który/a otrzymał/a wsparcie pomostowe:

a) będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy - zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dokona jej zawieszenia lub likwidacji w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego),

b) otrzymane środki w całości wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,

c) złoży niezgodne z prawdą oświadczenia, jeśli oświadczenia te mają wpływ na prawidłowe wydatkowanie całości otrzymanego wsparcia,

d) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, zobowiązań wynikających z umowy i po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie stosownych wyjaśnień,

e) zmieni formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, za wyjątkiem zawiązania spółki osobowej przez Beneficjentów pomocy prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w ramach projektu ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia wsparcia do dnia zapłaty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta lub właściwego organu kontrolnego.

4) Natomiast jeżeli Uczestnik/czka Projektu:

a) nie usunie braków lub nie złoży wyjaśnień, dotyczących zestawienia poniesionych ze wsparcia finansowego wydatków,

b) otrzymane środki wykorzysta w części niezgodnie z przeznaczeniem,

c) przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania pomostowego wsparcia finansowego, jeśli oświadczenia te mają wpływ na prawidłowe wydatkowanie części otrzymanego wsparcia ma obowiązek dokonania zwrotu części otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia wsparcia do dnia zapłaty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu od Beneficjenta.

5) W przypadku zamknięcia, likwidacji lub zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Uczestnika w okresie otrzymywania wsparcia jest on zobowiązany do poinformowania Beneficjenta o tej okoliczności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej wystąpienia.

 

3. Zmiany umowy.

1) Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej. Uczestnik projektu przedstawia Śląskiemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wniosek o zmianę nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed dniem, w którym zmiana umowy w tym zakresie powinna wejść.

2) Zatwierdzenie wniosku warunkuje konieczność dokonania zmiany umowy.

3) Ponosząc wydatki należy pamiętać, aby posiadać i zachować dokumenty, na podstawie których dokonano poniesienia wydatku (zgodnie z wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego).

 

4.Dokumenty, które należy systematycznie gromadzić w miejscu prowadzenia działalności w związku z rozliczaniem wsparcia pomostowego.

1) Do każdego poniesionego wydatku należy posiadać następujące dokumenty:[1] faktura zakupu, rachunek, rachunek wraz z umową cywilnoprawną lub umową kupna-sprzedaży oraz potwierdzenia zapłaty przelewem (wydruk potwierdzenia z rachunku bankowego), kartą (nadruk na fakturze „zapłacono kartą”/wydruk potwierdzenia z rachunku bankowego), płatność gotówką (kopia KP/kopia oświadczenia sprzedawcy/nadruk na fakturze „zapłacono gotówką”).

2) Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się:

a) dokonanie przelewem płatności lub obciążeniową kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku bankowego Uczestnika projektu ponoszącego wydatek,

b) w przypadku wydatków pieniężnych dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności.

c) dokumenty, faktury, umowy stanowiące podstawę poniesienia wydatku muszą być zawarte /wystawione na firmę lub na osobę w przypadku wykorzystania własnego mieszkania na działalność gospodarczą (w przypadku wykorzystania własnego mieszkania rozliczenie kosztów dokonywane jest według opracowanego klucza, proporcjonalnie do zgłoszonej powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą).

 

5.Opis faktury.

1) Oryginały dokumentów sprzedaży należy opisać, aby związek z udzielonym wsparciem finansowym był widoczny. Opis powinien być umieszczony na odwrocie faktury/rachunku.
W przypadku, gdy nie ma możliwości umieszczenia opisu na fakturze (brak wolnego miejsca) możliwe jest dopinanie do faktury opisu na osobnej kartce.

2) Wzór opisu faktury znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszych zasad.

3) Uczestnik projektu podczas kontroli i monitoringu w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej zapewni prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w szczególności związane z wydatkowaniem przyznanego wsparcia.

 

6.Dodatkowe informacje.

1) Należy posiadać potwierdzenie zapłaty na całość kwoty, na jaką opiewa faktura.

2) Uczestnik projektu zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymanym wsparciem pomostowym przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania Aneksu do umowy
o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego.

3) Po rozpoczęciu przez Uczestnika Projektu działalności gospodarczej odbędzie się minimum 1 wizyta kontrolna przeprowadzona przez Beneficjenta w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie drogą telefoniczną i mailową (za potwierdzeniem dostarczenia wiadomości e-mail).

 

Załączniki:

  1. Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia zgodnie z wnioskiem o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego (załącznik nr 12 Regulaminu przyznawania środków  finansowych na rozwój przedsiębiorczości).
  2. Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w ramach podstawowego /przedłużonego  wsparcia pomostowego (załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków  finansowych na rozwój przedsiębiorczości).
  3. Wzór opisu faktury.

 

 

 

[1] Oryginały dokumentów, które muszą być przechowywane w biurze rachunkowym należy skserować, a ich kopie przechowywać w miejscu prowadzenia działalności w celu umożliwienia ich kontroli na miejscu.