Zwrot kosztów dojazdów dla uczestników projektu

Informujemy, że Uczestnicy/Uczestniczki Projektu: Praca się opłaca”, mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na warsztaty, szkolenia, doradztwo zawodowe. 

W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu należy złożyć Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (załącznik nr 1 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników/czek projektu „Praca się opłaca”).

1. Zwroty poniesionych kosztów przejazdów dokonywane będą na wniosek Uczestnika Projektu (załącznik nr 1).

2. Wnioski o zwrot kosztów dojazdu składa się oddzielnie na każdą formę wsparcia (warsztaty, szkolenia, doradztwo zawodowe) lub może złożyć wniosek łącznie na dwie formy wsparcia (doradztwo zawodowe+ warsztaty, i kolejno na szkolenia)

3. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście w Biurze Projektu lub przesyłać pocztowo.

4. Zwrot kosztów będzie przelewany na podany we wniosku rachunek bankowy uczestnika projektu niezwłocznie po weryfikacji i zatwierdzeniu otrzymanego wniosku.

5. Beneficjent przed dokonaniem zwrotu środków za przejazdy na miejsce warsztatów/szkolenia/doradztwa, będzie weryfikował bilet z jednego dnia/bilet okresowy oraz listy obecności w celu potwierdzenia obecności na zajęciach. Zwrot kosztów przejazdów nie przysługuje za zajęcia, na których Uczestnik Projektu był nieobecny.

6. W ramach projektu istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu:

- środkami transportu zbiorowego
- pojazdem prywatnym/użyczonym (tj. samochód).

Inne formy dojazdu na i z zajęć/stażu nie są refundowane!

7. W przypadku, gdy jednym pojazdem podróżuje więcej niż jeden Uczestnik Projektu, to koszt dojazdu zwracany jest jedynie właścicielowi pojazdu lub osobie, która go użycza.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników/czek projektu „Praca się opłaca”