OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„Załóż biznes po pięćdziesiątce”

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII  Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3.  Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.

Nabór zgłoszeń - formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 01.02.2017, a zakończy dnia 07.02.2017.  

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu.

 

 

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz załącznikami do Regulaminu:

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce”.
Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu.
Załącznik nr 2 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego.
Załącznik nr 3 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej.
​Załącznik nr 5 – Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej.
Załącznik nr 6 – Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych.
Załącznik nr 7 - Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się
o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy /nieaktywnej zawodowo.
Załącznik nr 9 – Oświadczenie o niepełnosprawności.

Zamieszczono skorygowany formularz rekrutacyjny, w którym wskazano właściwą punktację zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu w dwóch miejscach:
1. Proszę opisać docelową grupę odbiorców/klientów/dostawców, formy sprzedaży/świadczenia usług, konkurencję (czy w rejonie działania istnieją firmy lub osoby zajmujące się taką samą działalnością i czy stanowią one zagrożenie dla planowanego przedsięwzięcia) – było max. 18 pkt a powinno być max. 10 pkt.
2. Proszę opisać innowacyjność pomysłu (cechy wyróżniające planowaną działalność na rynku) –była max. 10 pkt a powinno być max. 18 pkt.

Powyższa zmiana ma charakter wyłącznie techniczny i pozostaje bez wpływu na treść i merytorykę formularza.
Kandydaci, którzy złożyli już formularze rekrutacyjne nie są zobowiązani do ich zmiany.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
pod nr tel: 32/342 22 30 wew. 111, 109, 105, 104.