OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 19.02.2018 (o godz. 8.00), a zakończy w dniu 26.02.2018 (o godz. 15.00).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

  • osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską w biurze projektu – Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z. o.o. ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda  Śląska,
  • I piętro, pok. 103. Biuro jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8:00-15:00, w piątek od godziny 8:00-14:00.
  • elektronicznie można przesyłać wyłącznie w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  • nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych faksem lub skanem.

Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć:

  • Formularz rekrutacyjny - załącznik nr 1,
  • Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy /biernej zawodowo - załącznik nr 8,
  • Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte kursy i szkolenia, uprawnienia, świadectwa pracy, umowy zlecenia i o dzieło, zaświadczeń o ukończonych pracach społecznie użytecznych,
  • W przypadku osoby pracującej będącej w okresie wypowiedzenia niezbędne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego, że znajduje się w okresie wypowiedzenia wraz ze wskazaniem terminu wypowiedzenia.
     

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu (ŚCIEŻKA DOTACYJNA).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz załącznikami do Regulaminu:

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu (ŚCIEŻKA DOTACYJNA) „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”
Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.
Załącznik nr 2 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego.
Załącznik nr 3 - Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych.
Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej.
Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej.
Załącznik nr 6 - Opis sektorów wykluczonych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE).
Załącznik nr 7 – Notatka rozmowy kwalifikacyjnej.
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej
w Powiatowym Urzędzie Pracy /biernej zawodowo.
Załącznik nr 9 – Wykaz kodów PKD wpisujących się w PRT.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości  Sp. z o.o. pod nr tel: 32/342 22 30 wew.  105, 104, 109, 111.

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.