OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU „Dotacja na start w biznesie”

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Dotacja na start w biznesie”.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Dotacja na start w biznesie” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 15.10.2020 r. (godz. 8:00),
a zakończy w dniu 29.10.2020 r. (godz. 15:00).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:
za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres Biura Projektu –
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z. o. o. ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska,
- osobiście - ze względu na COVID-19 Kandydat do projektu będzie mógł zostawić dokumenty rekrutacyjne w zamkniętej i specjalnie oznaczonej (zgodnie z opisem w pkt. 8 Regulaminu) kopercie w recepcji budynku przy ul. Karola Goduli 36 w Rudzie Śląskiej - w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikiem biura, po wcześniejszym umówieniu na spotkanie,
elektronicznie - można przesyłać wyłącznie przesyłki opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (nie jest nim Profil Zaufany); nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych faksem lub skanem.

Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych nastąpi poprzez przesłanie Indywidualnego Numeru Identyfikacyjnego na podany adres e-mail. 

Dokumenty rekrutacyjne dostarczone powinny być w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru podanego w Regulaminie.

Pomoc w wypełnieniu dokumentacji rekrutacyjnej odbywać się będzie tylko drogą elektroniczna lub telefoniczną. 
Biuro Projektu jest czynne: poniedziałek i środa: 10:00 - 18:00; wtorek, czwartek i piątek w godz.8:00 - 16:00.
    
Przez dokumenty rekrutacyjne należy na tym etapie rozumieć wyłącznie - Formularz rekrutacyjny - załącznik nr 2.
    
Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji Uczestników, szczegóły dotyczące zasad przyznawania dotacji (w tym form zabezpieczenia na wypadek niedotrzymania warunków umowy) zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
pod numerami tel.: +48 798 154 546, 32 342 22 30, +48 798 154 559, +48 603 114 474,
adres e-mail: a.karas@inkubatorsl.plj.korzeb@inkubatorsl.pl, s.antoszczak@inkubatorsl.pla.sabuda@inkubatorsl.pl

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz następującymi załącznikami do Regulaminu (załączniki dostępne do pobrania w dole strony):

Do pobrania: 

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu
Załącznik nr 1 - Opis sektorów wykluczonych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE).
Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny.
Załącznik nr 3 - Karta oceny formularza rekrutacyjnego.
Załącznik nr 4 - Notatka rozmowy kwalifikacyjnej.
Załącznik nr 5 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej.
Załącznik nr 6 - Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych.
Załącznik nr 7 – Zestawienie wyników rekrutacji, którzy osiągnęli minimum punktów w I i II etapie rekrutacji
Załącznik nr 8 – Umowa uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 9 - Lista miast średnich subregionu centralnego

 

Dla osób, które dostaną się do projketu publikujemy rownież Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami w ramach  projektu „Dotacja na start w biznesie” realizowanego ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.