OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ O PRZYZNANIE PODSTAWOWOEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „POSTAW NA SWOJE! WSPARCIE DLA OSÓB CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ” 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ O PRZYZNANIE PODSTAWOWOEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „POSTAW NA SWOJE! WSPARCIE DLA OSÓB CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ” NASTĄPI DNIA
17.07.2018 R. I POTRWA DO 31.08.2018 R.

DOKUMENTY NIEBĘDNE DO ZŁOŻENIA W TERMINIE NABORU:

1. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa – (załącznik nr 1).

2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie -(załącznik nr 2) /  lub Oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis-  (załącznik nr 3),

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -(załącznik nr 4),

4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia - (załącznik nr 5),

5. Zbiór oświadczeń - (załącznik nr 6 ):

  • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
  • o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
  • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
  • w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni
  • z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
  • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
  • oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
  • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”.

 

W przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej przed złożeniem biznesplanu Uczestnik załącza dodatkowe dokumenty wymagane od przedsiębiorcy:

a) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,

b) dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

6. Uczestnik może złożyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

7.  Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju w celu wypełnienia pkt 4 formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiącego załącznik nr 4.

8.  Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego oraz wsparcia w postaci usług doradczych – (załącznik nr 12 do Regulaminu przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)

 

SPOSÓB SPORZĄDZENIA DOKUMENTÓW:

1. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).

2. Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

3. Pola, które danego Uczestnika nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.

4. Kopie wymaganych załączników do biznesplanu powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

5. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

 

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty można składać w terminie naboru zgodnie z definicją skutecznego doręczenia.

1. Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez uczestnika projektu – za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się:
a) w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu przy ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska, I piętro, pok. 105, tel. 32 342 22 30 wew. 105, 109, 111;
Biuro jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8:00-15:00, w piątek od godziny 8:00-14:00.
Każda osoba biorąca udział w projekcie może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do doręczenia dokumentów do Biura Projektu;
b) w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);
c) w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu;
d) w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: info@inkubatorsl.pl).

Jeżeli doręczenie miało miejsce w więcej niż w jednej z form przewidzianych powyżej, skuteczność ustalana jest w zależności, która z powyższych dat jest wcześniejszy

 2. Ze względu na usprawnienie oceny składanych dokumentów w ramach naboru sugerujemy składanie dokumentów osobiście w Biurze projektu.

3. Nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

4. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu

 W związku ze składaniem równocześnie biznesplanu wraz z załącznikami oraz wnioskiem o podstawowe wsparcie, dokumenty należy złożyć jako komplet w formie papierowej w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

 

Imię i Nazwisko

Uczestnika/Uczestniczki projektu

Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

Adres

 

Biznesplan w ramach projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”

 

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o.

ul. K. Goduli 36

41-703 Ruda Śląska

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.