OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „NOWY START-OTWIERAM FIRMĘ!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII  Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3.  Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.

Nabór zgłoszeń - formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 28.02.2017, a zakończy dnia 06.03.2017.  

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz załącznikami do Regulaminu:

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „NOWY START-OTWIERAM FIRMĘ!”.
Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu.
Załącznik nr 2 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego.
Załącznik nr 3 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej.
Załącznik nr 5 - Notatka z rozmowy z doradcą zawodowym
Załącznik nr 6 – Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych.
Załącznik nr 7 - Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy /nieaktywnej zawodowo.
Załącznik nr 9 – Oświadczenie o niepełnosprawności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
pod nr tel: 32/342 22 30 wew. 104, 111, 109