OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Nowy start – otwieram firmę!”.

O przedłużone wsparcie pomostowe mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali podstawowe wsparcie pomostowe w ramach Projektu „Nowy start – otwieram firmę”. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 05.10.2017 r. do 15.02.2018r.

Wsparcie zostanie przyznane 30 Uczestnikom Projektu.

Uczestnik Projektu może złożyć Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego (w czwartym lub piątym miesiącu od rozpoczęcia działalności gospodarczej). Wszystkie wnioski zostaną ocenione po zakończeniu terminu naboru, czyli po 15.02.2018r. Uczestnikom projektu, którym zostanie przyznane wsparcie pomostowe przedłużone, a podstawowe wsparcie pomostowe zakończyło się wcześniej niż przyznane wsparcie pomostowe przedłużone, poniesione wydatki w tym okresie zostaną zrefundowane.

Przykład:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

23.05.2017

 

Okres udzielenia wsparcia

od 23.05.2017 do 22.11.2017

 

Termin złożenia wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe

do 22.10.2017 r.

 

 

1.  DOKUMENTY

Uczestnicy Projektu powinni złożyć Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 14 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości), do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:
a) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 2.1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości),

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr  2.2 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości),

 c) dokumenty finansowe tj.: sprawozdanie finansowe (dla podmiotów działających na rynku dłużej niż 3 miesiące):

•   dla podmiotów prowadzących księgi handlowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące działalności lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące,

•   dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów - zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności,

•  dla podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - oświadczenie o wysokości osiągniętych przychodów w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub jawnej osób fizycznych o sumie przychodów tej spółki) oraz poniesionych kosztach, za ostatnie 3 miesiące,

•   dla podmiotów opodatkowanych w formie karty podatkowej - decyzje z Urzędu Skarbowego o wysokości płaconego podatku w formie karty podatkowej oraz oświadczenie o wysokości osiągniętych przychodów w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub jawnej osób fizycznych o sumie przychodów tej spółki) oraz poniesionych kosztach, za ostatnie 3 miesiące.

 

Zasady ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nowy start – otwieram firmę!”, dostępnym na stronie: http://inkubatorsl.pl/regulamin-przyznawania-srodkow-finansowych-nowy-st....

Wzór Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie www.inkubatorsl.pl

Pod pojęciem „Wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe, tj. formularz wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

 

2. SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW.

Wnioski Uczestników o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w następującej formie: a) osobiście w siedzibie Biura Projektu (pok. 103) od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 16:00, w piątek od 8:00-14:00,
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres Biura Projektu: Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska

Za dzień skutecznego doręczenia Wniosków Beneficjentowi przez Uczestnika projektu uznaje się:

a) w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę pisemnego potwierdzenia przez pracownika Beneficjenta,

b) w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016, poz.1113) - datę nadania (tj. datę stempla pocztowego),

c) w przypadku firm kurierskich – datę otrzymania/wpływu do Biura Projektu,

d) w przypadku poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres mailowy info@inkubatorsl.pl.

 

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami powinien być złożony w zamkniętej kopercie, oznaczonej wg następującego wzoru:

 

Imię i Nazwisko Uczestnika/czki Projektu:

Pełny adres Uczestnika/czki Projektu:

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU
„Nowy start – otwieram firmę!”

 

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Biuro projektu: ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska

 

Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą, za potwierdzeniem odbioru.

Wnioski, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie naboru wniosków określonym ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.

3. WYSOKOŚC WSPARCIA.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1 850,00 zł miesięcznie.

4.OCENA WNIOSKÓW.

Ocena wniosków odbywa się na podstawie karty oceny wniosków o przyznanie finansowego przedłużonego wsparcia pomostowego na kolejne 6  miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej stanowi (załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).