Załóż biznes po pięćdziesiątce

Zaktualizowana lista rankingowa Uczestników projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce”

W wyniku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Kandydata zakwalifikowano do projektu uczestnika z listy rezerwowej. W związku z powyższym uległa zmianie lista rankingowa zakwalifikowanych do udziału w projecie mężczyzn, lista osób które zrezygnowały z udziału w projekcie oraz usunięto listę rezerwową mężczyzn.

I ETAP REKRUTACJI

Wyniki I etapu rekrutacji po zakonczeniu procedury odwoławczej do Projektu "Załóż biznes po piedziesiątce"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII  Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3.  Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.

Regulamin przyznawania środków finansowych - „Załóż biznes po pięćdziesiątce”

W związku z realizacją projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce” w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 publikujemy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.

Projekt „Załóż biznes po pięćdziesiątce”

Projekt „Załóż biznes po pięćdziesiątce” realizowany jest ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Strony