REKRUTACJA DO PROJEKTU Postaw na swoje! - BIS nabór 4


Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą - bis” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020     

Kolejny nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 16.02.2022 r. (godz. 8:00), a zakończy w dniu 07.03.2022 r. (godz. 14:00) 
Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu został wydłużony do dnia 14.03.2022 r. (godz. 14:00) 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:
za pośrednictwem poczty polskiej lub przesyłką kurierską na adres Biura Projektu – Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z. o. o. ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska,
osobiście w biurze Projektu: ul. K. Goduli 36, 41-712 Ruda Śląska od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-15:00, w piątek od 8:00 do 14:00.
elektronicznie - można przesyłać przesyłki opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (nie jest nim Profil Zaufany); dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty z uzupełnionymi podpisami w wymaganym miejscu i następnie zeskanowane.
Dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Dokumenty należy składać na adres e-mail a.karas@inkubatorsl.pl

Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych nastąpi poprzez przesłanie Indywidualnego Numeru Identyfikacyjnego na podany w Formularzu rekrutacyjnym adres e-mail. 

Dokumenty rekrutacyjne dostarczone powinny być w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru podanego w Regulaminie.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
pod numerami tel.: +48 798 154 546, +48 798 154 559, adres e-mail: a.karas@inkubatorsl.pls.antoszczak@inkubatorsl.pl

Biuro Projektu jest czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-15:00, w piątek od 8:00 do 14:00.

Przez dokumenty rekrutacyjne należy na tym etapie rozumieć wyłącznie - Formularz rekrutacyjny - załącznik nr 1.
    
Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji Uczestników, szczegóły dotyczące zasad przyznawania dotacji (w tym form zabezpieczenia na wypadek niedotrzymania warunków umowy) zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz następującymi załącznikami do Regulaminu (załączniki dostępne do pobrania w dole strony):