ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI

Poniżej w załącznikach zamieszczamy informację na temat zadad rozliczania dotacji w ramach projektu „Nowy start – otwieram firmę!” Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

1.ZASADY OGÓLNE.

Beneficjent Pomocy zobowiązuje się do wydatkowania wsparcia finansowego z najwyższym stopniem staranności, zgodnie z szczegółowym zestawieniem towarów i usług przewidywanych do zakupienia oraz  postanowieniami  Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

2.ZMIANY W TERMINIE WYDATKOWANIA.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadkach losowych i sytuacjach niezależnych od Uczestnika/czki Projektu termin wydatkowania może ulec wydłużeniu.

a) Zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy, wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika projektu, który składa go w formie pisemnej Beneficjentowi, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed dniem, w którym upływa termin zakończenia wydatkowania wsparcia, jeśli zmiana dotyczy przedłużenia okresy realizacji inwestycji.

3.ZMIANY W ZESTAWIENIU TOWARÓW I USŁUG.

Na każdym etapie realizacji projektu Uczestnik może wnioskować o dokonywanie zmian w zestawieniu towarów i usług przewidywanych do zakupienia.

Zmiany mogą dotyczyć np. przesunięć między poszczególnymi pozycjami wydatków.

Wyróżniamy 2 sytuacje:

a) zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zestawieniu przekraczają 10% zakładanej wartości wydatku. Takie zmiany wymagają uprzedniej zgody Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wystąpienia z pisemnym wnioskiem o zmianę nie później niż w terminie nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed dniem, w którym zmiana powinna wejść w życie (Aneks do umowy jest wymagany).

b) zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zestawieniu nie przekraczają 10% zakładanej wartości wydatku Aneks do umowy nie jest wymagany.

 

W załaczniku przedstawiono przykładowe rozliczenia wydatkach