Zasady rozliczania dotacji

W załcznikach prezentujemy ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI w ramach projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.