Rekrutacja na stażystów

Jeżeli chciałbyś zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez 3 m-czny staż to zapraszamy do skorzystania z oferty projektu:  „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

 

Kto może skorzystać ?

Osoby:

 • w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin),
 • nie pracujące (tj. bezrobotne, w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy lub bierne zawodowo)[1],
 • nie kształcące się (tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)[2],
 • nie szkolące się (tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), finansowanych ze środków publicznych, w ciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie,
 • posiadające minimum wykształcenie podstawowe.

 

Co zyskujesz:

 • wsparcie doradcy zawodowego w określeniu ścieżki kariery zawodowej,
 • wsparcie pośrednika pracy, którzy dobierze dla ciebie idealną ofertę stażową,
 • staż na okres 3 miesięcy (stażysta odbywający staż w pełnym wymiarze godzin otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1750,00 zł brutto[3]+ składki ZUS + koszty dojazdu na staż),
 • doświadczenie zawodowe zdobyte pod okiem doświadczonego pracownika (indywidualnego opiekuna).

 

Jakie wymogi formalne musisz spełnić:

 • zapoznać się z Regulaminem rekrutacji 
 • złożyć Formularz rekrutacyjny zał nr 1. wraz z załącznikiem nr 4 (dotyczy osób niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy)
 • wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej z Doradcą zawodowym,
 • podpisać umowę stażową

 

[1] Warunkowo na etapie rekrutacji możliwe jest przyjęcie formularza rekrutacyjnego od osoby pracującej będącej jednocześnie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej, jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie osoba ta będzie już posiadała status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo. W takiej sytuacji kandydat powinien podać przybliżony termin,
w którym uzyska status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo oraz przedstawić dokument potwierdzający, że znajduje się w okresie wypowiedzenia wraz ze wskazaniem terminu wypowiedzenia. Jednocześnie zaznaczyć należy, że kandydat o statusie osoby pracującej nie otrzyma w trakcie oceny punktów dodatkowych przysługujących osobom niezarejestrowanym  w  urzędach pracy, ponieważ na dzień składania formularza rekrutacyjnego będzie jeszcze osobą pracującą.

[2]  Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym  rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

[3] Kwota może ulec zwiększeniu do wartości 2100,00 PLN

 

Rekrutacja trwa do 31.12.2018 r. (z możliwością przedłużenia, w przypadku wolnych miejsc)

 

Zapraszamy do kontaktu: 

 

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.