Aktualności

I ETAP REKRUTACJI

Wyniki I etapu rekrutacji po zakonczeniu procedury odwoławczej do Projektu "Załóż biznes po piedziesiątce"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII  Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3.  Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.

Regulamin przyznawania środków finansowych - „Załóż biznes po pięćdziesiątce”

W związku z realizacją projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce” w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 publikujemy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.