Aktualności

I ETAP REKRUTACJI

Wyniki I etapu rekrutacji do Projektu "Nowy start - otwieram firmę"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII  Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3.  Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.

Zaktualizowana lista rankingowa Uczestników projektu „Załóz biznes po pięćdziesiątce”

W wyniku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Kandydata zakwalifikowano do projektu uczestnika z listy rezerwowej. W związku z powyższym uległa zmianie lista rankingowa zakwalifikowanych do udziału w projecie mężczyzn, lista osób które zrezygnowały z udziału w projekcie oraz usunięto listę rezerwową mężczyzn.